Projekt Bruk 2.0  - hållbar platsutveckling 2018-2021

 

Utveckling av industrihistoriska natur- och kulturmiljöer

 
Projektledare Marie Östblom 070-575 70 95 
Processledare Birgitta Wahlberg 070- 620 76 14

Med koppling till föreningens fokusområde 2019, natur- och kulturturism, startade den 1 maj 2018 ett nytt utvecklingsprojekt som Intresseföreningen Bergslaget driver tiden 2018 – 2021. Projektet syftar till att utveckla och vidareutveckla natur- och kulturmiljöer vid ett antal utvalda industrihistoriska platser i Bergslagens fem regioner till kvalitativa attraktiva besöksmål. Man kommer att testa den arbetsmodell för platsutveckling som tagits fram i Bergslagssatsningen med fokus på långsiktigt hållbar utveckling ur samtliga perspektiv. Regionala  styrgrupper med representanter från bl a länsstyrelser och turistorganisationer avgör vilka platser som ska ingå i projektet utifrån lokala och regionala utvecklingsbehov. Intresseföreningen Bergslaget är projektägare och finansiering sker via länsstyrelserna i Bergslagen.

Projektet har följande delmål:
DELMÅL 1: Projektet arbetar med ett urval av industrihistoriska platser med kultur och naturvärden som lämpar sig att förädlas och utvecklas till hållbara besöksmål och där urvalskriterier och efterföljande inventering görs av en regional styrgrupp.
DELMÅL 2: Projektet använder modellen från Bergslagssatsningen för platsutveckling vid de platser som är valda av den regionala styrgruppen och tillför hållbarhet som integreras i modellen. Återkopplar löpande om platsutvecklingen till styrgruppen.
DELMÅL 3: Stödprocessen med workshops där samtliga platser bjuds in för kunskapsutbyte och nätverksbyggande fortsätter med fokus på innovationssystem.

Maj-augusti 2018 pågår processen med delmål 1 i samtliga fem län - Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro och Västmanland. I slutet av augusti ska samtliga län ha träffats första gången av tre i urvalsprocessen för att vaska fram besöksmål i Bergslagen som bedöms ha tillväxtpotential

 


 

 


Senast ändrad 2018-08-21 09:32:56